ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΙΟΥ

 

 

1. Οι επιβάτες οφείλουν να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον 45 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου. Επιβάτες που φτάνουν στο λιμάνι μετά τον απόπλου, δεν δικαιούνται επιστροφή ναύλου.
2. Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο αναμονής φόρτωσης 1 ώρα πριν τον απόπλου και σε κάθε περίπτωση στο χρόνο που καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένα.
3. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα εκδοθέντα εισιτήρια ακυρώνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

  • Έως 14 ημέρες πριν τον απόπλου: 100% επιστροφή ναύλου
  • Έως 7 ημέρες πριν τον απόπλου: 75% επιστροφή ναύλου
  • Έως 12 ώρες πριν τον απόπλου: 50% επιστροφή ναύλου

Η ακύρωση είναι δυνατή μόνο με την προσκόμιση των εισιτηρίων σας στον ταξιδιωτικό πράκτορα από τον οποίο τα έχετε προμηθευτεί και όχι μέσω τηλεφώνου, φαξ ή email. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μετατροπής των εισιτηρίων σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (Open) τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον απόπλου. Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας μπορούν να αντικατασταθούν με εισιτήρια άλλης ημερομηνίας σε δρομολόγιο οποιασδήποτε διαδρομής της εταιρείας, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ισχύουν για ένα έτος και δεν ακυρώνονται και σε περίπτωση διαφοράς στην τιμή ναύλου, η διαφορά δεν επιστρέφεται. Για την μετατροπή του εισιτηρίου σας σε εισιτήριο ανοικτής ημερομηνίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση του εισιτηρίου στον εκδότη του, σε οποιοδήποτε κεντρικό πρακτορείο ή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Σε περίπτωση ακύρωσης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 ωρών πριν τον απόπλου: ο ναύλος δεν επιστρέφεται.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Οι όροι της προηγούμενης ερώτησης ισχύουν και για ακυρώσεις εισιτηρίων που αγοράστηκαν μέσω της ιστοσελίδας. Σε αυτήν την περίπτωση και μόνο, παρέχεται η δυνατότητα αίτησης ακύρωσης εισιτηρίου μέσω email, το οποίο θα πρέπει να έχει αποσταλεί τουλάχιστον 1 εργάσιμη ημέρα πριν τις αντίστοιχες προθεσμίες ακυρωτικών (βλέπε προηγούμενη ερώτηση) και στο οποίο θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία της κράτησης. Σε περίπτωση που το εισιτήριο έχει ήδη εκδοθεί, είναι απαραίτητη η προσκόμισή του στα γραφεία της εταιρείας ή στον κεντρικό πράκτορα του λιμένα αναχώρησης. Εισιτήρια που αγοράστηκαν μέσω της ιστοσελίδας μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας (Open) μέσω email, μόνο αν το αίτημα έχει σταλεί τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες πριν τον απόπλου ή εναλλακτικά έως και 24 ώρες πριν τον απόπλου εάν το αίτημα σταλεί από οποιονδήποτε κεντρικό λιμενικό πράκτορα.

4. Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου σας, πρέπει να ενημερώσετε είτε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή την εταιρεία τουλάχιστον 1 ώρα προ του απόπλου του πλοίου, τηλεφωνικά ( +30 210 4121001 και +30 210 4101480 ) ή μέσω e-mail ( reservations.dpt@seajets.gr). Στην συνέχεια, θα πρέπει να εκδώσετε εκ νέου εισιτήριο και να δηλώσετε εγγράφως την απώλεια στην εταιρεία, μαζί με όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος και του νέου εισιτηρίου (ημέρα και ώρα ταξιδιού, διαδρομή, αριθμός απολεσθέντος και νέου εισιτηρίου, φωτοτυπία του νέου εισιτηρίου). Μετά από έλεγχο της εταιρείας και εντός 1ος μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον προκύψει ότι το απoλεσθέν εισιτήριο δεν χρησιμοποιήθηκε, μπορείτε να λάβετε ένα δωρεάν εισιτήριο ισόποσης αξίας με αυτό το οποίο χάθηκε.
5. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις δρομολογίων, παρεκκλίσεις και μη τήρηση κανονικής πορείας που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή σε εντολές ΥΕΝ και Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή γίνονται με κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών.
6. Σε περίπτωση ανεκτέλεστου δρομολογίου λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. απαγόρευση απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών) η εταιρεία επιστρέφει το σύνολο της αξίας του εισιτηρίου και μόνο αυτό.
7. Τα δρομολόγια μπορούν να τροποποιηθούν και κάθε αλλαγή ανακοινώνεται στο σύστημα κρατήσεων, στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( www.seajets.gr).
8. Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ονομαστικά και αναγράφουν οπωσδήποτε: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, φύλο και ηλικία (ενήλικος / παιδί / βρέφος)

9. Παρακαλούμε ζητήστε από τον εκδότη του εισιτηρίου σας να καταγράψει το τηλέφωνο επικοινωνίας σας ώστε η ενημέρωση σας σε περίπτωση ματαίωσης δρομολογίου (λόγω ανωτέρας βίας ή τροποποίησής του) να είναι άμεση.

10. Συνιστούμε γρήγορη έκδοση εισιτηρίων καθότι η  διαθεσιμότητα της προσφοράς των  19 ευρώ δεν είναι απεριόριστη.